Artikel 1. Definities
1.1. Dienstverlener = samenwerkingsverband tussen T. Claus Mondzorg BV te Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 52399710 en Robin Health Limited, gevestigd te Corbridge, United Kingdom ingeschreven bij de Companies House 09291830 ten behoeve van de ontwikkeling en levering van de Informed-app.
1.2. Gebruiker: de licentienemer die op basis van een overeenkomst een gebruiksrecht heeft op de Informed-app, zijnde een rechtspersoon waar de geautoriseerde gebruiker aan is verbonden en Licentie voor is aangeschaft of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf of instelling.
1.3 Informed-app: De Informed-app is een web-based applicatie ontwikkeld en beschikbaar gesteld door Dienstverlener bedoeld als hulpmiddel om de status van cliënten binnen de mondzorg, diëtiek, voeding en lifestyle te documenteren en actualiseren.
1.4 Licentie: Het recht van de Gebruiker om de Informed-app conform de bepalingen van deze Voorwaarden te gebruiken. Een licentie wordt op basis van een gesloten Overeenkomst uitgegeven.
1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst voor een Licentie komt tot stand door middel van een afgeronde bestelling en betaling van de kosten door Gebruiker.
1.6. Voorwaarden: deze algemene Voorwaarden en overige voorschriften gepubliceerd op de website van Dienstverlener welke integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 2. Rechten gebruik Informed-app
2.1. Dienstverlener biedt een Licentie op de Informed-app exclusief aan via de website www.informed-app.nl
2.2. Gebruiker verwerft een Licentie op de Informed-app door het volledig invullen en voltooien van het daartoe bestemde elektronische formulier/bestelproces op de website van Dienstverlener. De betaling van de Licentie kan uitsluitend worden voldaan met iDEAL.
2.3 De Licentie geeft een gebruiksrecht van 1 jaar op de Informed-app. Het recht gaat in op de dag van betaling en vervalt automatisch 1 jaar nadien. Direct na ontvangst van de betaling ontvangt de geregistreerde Gebruiker via email een gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot de Informed-app.
2.4 De Licentie is persoonsgebonden en beperkt tot het gebruik door de Gebruiker binnen het bedrijf of instelling waarvoor de Licentie is aangeschaft. De Informed-app mag op een onbeperkt aantal computers, tablets of mobiele elektronisch communicatie apparatuur worden gedownload voor gebruik.
Het is de Gebruiker niet toegestaan
1. De Informed-app in kopie te geven aan derden;
2. De Informed-app in sublicentie te geven dan wel beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
3. Wijzigingen aan te brengen in de Informed-app, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
4. Aanduidingen van de Dienstverlener als rechthebbende te verwijderen of onleesbaar te maken op de Informed-app of delen daarvan.

2.5 De Licentie is een niet -exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat voorts geen bevoegdheden toekent anders dan in deze Voorwaarden neergelegd.
2.5 De licentie is voorbehouden aan erkende praktijken voor mondzorg, voeding, diëtiek en instellingen voor gezondheid en onderwijs. Voor educatieve doeleinden kan een instelling een leerlingen-licentie afnemen. Een leerlingen-licentie geeft een individueel gebruiksrecht voor 20 leerlingen die zijn geregistreerd bij de instelling. Geregistreerde leerlingen van de instelling worden elk afzonderlijk geautoriseerd en ontvangen elk een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
2.6 De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de onderneming van Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt aangevraagd of er algeheel beslag op het vermogen wordt gelegd, dan wel indien de onderneming wordt gestaakt.

Artikel 3. Persoonsgegevens
3.1 De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in een apart bestand van Dienstverlener. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij deze verstrekking wettelijk verplicht is. De verwerking van persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden gewist wanneer zij niet meer nodig zijn ter uitvoering van deze overeenkomst, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

Artikel 4. Toegang/ gebruik
4.1 Het is Gebruiker verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker, die zich aanmeldt ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Dienstverlener op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Dienstverlener heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
4.2. Indien en zodra Dienstverlener er kennis van neemt dat de inloggegevens van Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Gebruiker daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
4.3 Dienstverlener is gerechtigd de toegang tot de Informed-app direct te blokkeren, wanneer een vermoeden ontstaat dat Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden, de rechten van Dienstverlener en/of rechten van derden.
4.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een werkende stabiele internet verbinding en elektronische communicatie apparatuur geschikt voor de Informed-app, waaronder doch niet beperkt tot een tablet, laptop, PC of smart telefoon.

Artikel 5. Prijzen en Betaling
5.1. Alle tarieven op de website van Dienstverlener voor een Licentie op de Informed-app zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.2. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW), tenzij anders is vermeld, en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.3.Het bedrag voor een Licentie wordt door de Gebruiker voor de gehele periode van 12 maanden in een keer vooruit betaald via iDEAL of een (elektronische) betaalmethode die op de website van Dienstverlener daarvoor open is gesteld.

Artikel 6. Intellectueel eigendomsrecht
6.1 De intellectuele eigendomsrechten van de Informed-app berusten bij Dienstverlener. De Overeenkomst voor sluit uitdrukkelijk de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht uit.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Dienstverlener aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
7.2. Dienstverlener is, uit welke hoofde dan ook, slechts aansprakelijk jegens Gebruiker in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zoals in artikel 1.3 is bedoeld. De aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De schade bedraagt maximaal een bedrag van €50, incl. 21% BTW.
7.3. Iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
7.4. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door Gebruiker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, welke ontstaan is door of verband houdt met het gebruik en de werking van de Informed-app.

Artikel 8. Vrijwaring
8.1. Gebruiker vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit elk gebruik de Informed-app door Gebruiker.
8.2. Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.

Artikel 9. Afwijzing Garanties
9.1. De Informed-app wordt ter beschikking gesteld ‘as is’. Verbeteringen en wijzigingen op de Informed-app worden via de website van Dienstverlener aangekondigd en gepubliceerd.
9.2 Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat gebruik van de Informed-app op eigen risico is en dat deze de Informed-app zonder enige garantie wordt geleverd.
9.3 Dienstverlener zal al het redelijke doen om een goede toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Informed-app te waarborgen.
9.4. Dienstverlener garandeert niet dat de Informed-app continu beschikbaar is en continu volledig functioneert.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien een omstandigheid waar Dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
10.2. In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Dienstverlener in de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 11. Wijzigingen Voorwaarden
11.1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Dienstverlener zal er voor zorgen dat de meest actuele versie op de website staat vermeld. De versie welke ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is gepubliceerd, is de geldige.

Artikel 12. Slot bepalingen
12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
12.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Bosch
12.4 Dienstverlener mag haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Informed-app van haar overneemt
14.5. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de hele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Voorwaarden gestalte wordt gegeven

Contactgegevens
Informed-app, een initiatief van:
T. Claus Mondzorg BV EN Robin Health LTD
www.informed-app.nl
service@informed-app.nl